ข้อกำหนดและเงื่อนไข - Common - Manchester City FC

Accessibility links

Access other Manchester City products

Close

Continue to mcfc.co.uk

Continue to mcfc.co.uk

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณาอ่านข้อกำหนดให้ละเอียดก่อนที่จะเข้าเว็บไซต์นี้ 

จากการเข้าเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ (“ตัวผู้ใช้” หรือ “คุณ”) ต้องเห็นด้วยกับข้อกำหนดในการใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดต่างๆ ขอความกรุณายุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ 

ความเป็นเจ้าของ 

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เดียวของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ซิตี้ (mcfc) และบริหารจัดการโดยบริษัทสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ซิตี้ (เลขที่บริษัท 00040946) สถานที่ทำการอยู่ที่ เอทิฮัด สเตเดี้ยม, เอทิฮัด แคมปัส เมืองแมนเชสเตอร์ รหัสไปรษณีย์ M11 3FF โดยข้อความทั้งหมดในเว็บไซต์ (รวมทั้งข้อมูลกราฟฟิค ข้อความ ภาพ รูปถ่าย ภาพประกอบและดีไซน์ การคัดเลือกและการจัดการจากสิ่งนั้นๆ) ได้รับการปกป้องโดยมีลิขสิทธิ์และมีเครื่องหมายการค้า สำหรับกรรมสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ และชื่อการค้านั้น จะปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นบางครั้งบางคราวและถือเป็นสมบัติเช่นเดียวกัน 


ใบอนุญาตและข้อจำกัด


คุณได้รับอนุญาตอย่างจำกัดในการดาวน์โหลดสื่อใดๆ  ที่อยู่ในเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหนึ่งเครื่องเท่านั้น และการปรินท์สิ่งใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ ทำได้เฉพาะรายบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยทุกอย่างอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ ทั้งนี้จะต้องระบุเครื่องหมายการค้าหรือแสดงความเป็นเจ้าของไว้เช่นเดิม ในทุกๆ กรณี จะต้องระบุแหล่งข้อมูลว่ามาจาก mcfc ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้สื่อใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์หรือในเว็บอื่นในอินเทอร์เน็ต โดยการอนุญาตที่จำกัดการใช้นี้ถือเป็นเงื่อนไขที่คุณได้ตกลงที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดทุกข้อของการใช้เว็บไซต์นี้ ห้ามใช้สื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้รวมทั้งดัดแปลงหรือแก้ไข (ในทุกกรณีที่ระบุมาข้างตัน) การปรับเปลี่ยน การจำหน่ายหรือการตีพิมพ์ โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษรจาก mcfc หรือ img โดยเด็ดขาด และถือเป็นความผิดในการละเมิตลิขสิทธิ์ หากคุณทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ ในเว็บไซด์ ซอฟต์แวร์ รวมทั้งภาพหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือผลิตโดยเว็บไซต์และข้อมูลของเว็บไซต์ จะถือเป็นการละเมิดใบอนุญาตตามที่ระบุไว้เบื้องต้น ผู้ผลิต และหรือผู้มีส่วนรับผิดชอบ (เป็นกรณี) ถือเป็นผู้มีสิทธิ์จัดการดูแลซอฟต์แวร์โดยชอบธรรม คุณไม่สามารถซื้อขายหรือส่งซอฟต์แวร์และไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์  เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ รวมถึงการแปลความ ตีความ หรือกระทำการใดๆ ด้านวิศวกรรม ถอดความหรือสร้างสิทธิอนุพันธ์ใดๆ

ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้และข้อมูลทั้งหมดที่ถูกนำมาเผยแพร่นี้ ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องยืนยันใดๆ ทั้งในการแสดงข้อความหรือการตีความ ผู้ผลิตถือเป็นผู้รับผิดชอบรวมทั้งวิธีการแสดงตัวอย่างที่ไม่มีข้อจำกัด โดยแสดงวัตถุประสงค์เฉพาะในการแสดงข้อความที่ได้รับผ่านการอนุญาตจากตัวบทกฎหมาย นอกจากนี้ ไม่มีผู้ผลิตใดมีส่วนในการแสดงหรือยืนยันข้อมูล และหรืออำนวยความสะดวกผ่านเว็บไซต์ว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์หรือเป็นข้อมูลล่าสุด โดยเว็บไซต์นี้มีอิสระต่อข้อบกพร่องใดๆ รวมทั้งไวรัสหรือสิ่งใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ การใช้เว็บไซต์นี้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทุกส่วนที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ 

ขีดจำกัดของความรับผิดชอบ 
จากข้ออนุญาตของตัวบทกฎหมาย ผู้ผลิตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น (ทั้งทางตรงและทางอ้อม  รวมทั้งสิ่งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลิ่นเล่อหรือเหตุอื่นๆ ที่เกินขึ้น) จากการใช้งานติดต่อทั้งภายในและภายนอก หรือการขาดความสามารถในการใช้ สื่ออุปกรณ์ใดๆ และหรือการอำนวยความสะดวก หรือข้อเสนอในการบริการภายในเว็บไซต์ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดความเสียหายทางอ้อม ข้อมูลที่สูญหาย รายได้ กำไร หรือความเสียหายในทรัพย์สินที่มีการอ้างอิงจากบุคคลที่สาม (แม้ว่าผู้ปฎิบัติการจะได้รับคำแนะนำถึงความน่าจะเป็นในการสูญเสียนั้นๆ) หากเกิดเหตุต่างๆ ขึ้นโดยเกี่ยวพันกับกฎหมาย ทางผู้จัดการ พนักงาน หรือตัวแทนต่างๆ  ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความสูญหายที่เกิดขึ้นและการอ้างอิงต่างๆ (ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา มีการละเมิดหรือละเลย) หรือเหตุใดๆ ก็ตาม ในการใช้เว็บไซต์นี้ อีกทั้งไม่มีเหตุผลใดๆ ที่อยู่นอกเหนือข้อจำกัดของความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิตหรือความเจ็บป่วยเป็นรายบุคคลที่มีผลเนื่องจากความประมาท 

การชดใช้ค่าสินไหมชดเชย 
คุณได้ตกลงที่จะรับผิดชอบและไม่ทำการละเมิดใดๆ ต่อผู้ผลิต ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนต่างๆ ที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือ การอ้างอิง ความสูญหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทนายความ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ สื่อใดๆ ที่คุณนำไปเผยแพร่ อัพโหลด อีเมล์หรือการส่งผ่านใดๆ จากเว็บไซต์นี้ หรือไม่กระทำการก้าวร้าวหรือก่อความรุนแรงใดๆ ตามเงื่อนไขการใช้งาน 

เด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี 

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 16 ปี คุณต้องสอบถามพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนที่จะดำเนินการดังนี้ 
- อีเมล์มายังเว็บไซต์ หรือติดต่อให้เราส่งอีเมล์ไปให้คุณ 
- ส่งข้อมูลใดๆ ให้กับเรา 
-เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือเกมที่ต้องการข้อมูลจากคุณหรือเสนอรางวัลให้ 
- โพสต์ข้อมูลเพื่อประกาศ หรือเข้าไปในห้องแชท 
- ซื้อสินค้าใดๆ ผ่านทางออนไลน์ 
ในการเข้าใช้เว็บไซต์หรือข้อเสนอจากการบริการในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องนี้ คุณจะต้องยืนยันว่าคุณได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่ผู้ปกครองแล้ว 

การเชื่อมโยมกับเว็บไซต์ 
เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ตนานาชาติ เราได้นำเสนอการเชื่อมโยงไปให้คุณโดยคำนึงถึงความสะดวกของคุณเป็นหลัก และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในเนื้อหาที่อยู่ในแต่ละเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์เรา เราไม่มีสิทธิ์รับผิดชอบในการเสนอความคิดเห็นหรือตีความที่มีผลต่อความถูกต้อง กฎหมาย ข้อจัำกัดต่างๆ หรือความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว และแต่ละเว็บไซต์นั้นก็อาจมีไวรัสหรือมีสิ่งที่ทำอันตรายใดๆ ได้ 

ข้อตกลงในการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัว 
เราอาจจะเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือถอดส่วนใดๆ ที่ข้องเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำประกาศ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ข้องเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้สาามารถนำไปใช้ได้ แต่การเข้าใช้เว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่โพสต์มีการเปลี่ยนยแปลงนั้น คุณจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องเช็กข้อตกลงในการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวในแต่ละครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ คุณต้องกระทำตามการแก้ไขหรือปรับปรุง เพิ่ม เปลี่ยนแปลง และอาจไม่ได้ติดตามต่อเนื่อง เพิกถอดหรือหยุดทำการชั่วคราวต่อข้อมูลในเว็บไซต์ และตารางการแข่งขันและสินค้าบางอย่าง รวมถึงการบริการที่ได้อธิบายหรือถูกระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ซึ่ีงจะดำเนินการชั่วคราวหรือถาวร 


กฎและข้อบังคับใช้ 

ผู้ใดก็ตามที่เลือกใช้เว็บไซต์นี้ ขอความกรุณาระวังระวังในการใช้และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ ข้อตกลงต่างๆ นี้เป็นไปตามกฎหมายของอังกฤษ การกระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษเท่านั้น และการใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางกฎหมายในทุกกรณีรวมทั้งมีผลต่อทางศาลด้วย


ปกิณกะ 

การยกเลิกข้อตกลงใดๆ และที่มีผลต่อตัวบทกฎหมายจะต้องมีทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงนามรับรองภายใต้ mcfc  หรือ img ที่ถูกต้องตามกฎหมาย การยกเลิกต่อตัวบทกฎหมายใดๆ หลังจากนี้จะไม่มีผลในการดำเนินการใช้กับยกเลิกในกรณีอื่น หรือในอนาคต หากมีการสอบสวนและพบหลักฐานที่ไม่มีประสิทธิภาพ การยกเลิกนั้นๆ ก็ไม่มีผลในทางกฎหมาย ทั้งนี้ ข้อตกลงต่างๆ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและข้อตกลงที่ตรงกันระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีๆ ไป และจะใช้แทนที่ข้อความก่อนหน้านี้ การเข้าใจและข้อตกลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเว้นแต่การเขียนนั้นได้มีการลงนามรับรองจากตัวคุณและจาก mcfc 
สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ซิตี้  
เอทิฮัด สเตเดี้ยม 
เอทิฮัด แคมปัส 
แมนเชสเตอร์ 
รหัสไปรษณีย์ M11 3FF 
โทรศัพท์  +44 (0) 1614441894  

วิธีการติดต่อ 
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการบริการ กรุณาติดต่อตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น


เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้ เมื่อคลิกอนุญาตแล้วคุณก็จะสามารถใช้คุ้กกี้ได้.

อนุญาต